Back

About Us

เกี่ยวกับ ซายเอนเทีย

“สนุกกับการเรียนรู้ พร้อมสู่การแข่งขัน”

ครูปู, ครูใหม่

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ

ซายเอนเทีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก สองประการของธุรกิจในอนาคต เด็กไทยจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นหนึ่ง ในประชากรคุณภาพของโลกในอนาคต

ก้าวแรกที่ก้าวเดิน

ซายเอนเทีย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ นักนวัตกรรม ให้กับประเทศไทยของเรา ก้าวแรกที่ก้าวเดิน คือ การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก โดยการสร้างทักษะการคิดหลาหลายวิธี และทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีก 13 ทักษะ จากเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กประถม เพื่อให้เด็กๆของเราได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย และเรียนรู้เนื้อหาวิชาการทัดเทียมกับต่างประเทศ ทางซายเอนเทีย ได้นำหลักสูตรจากต่างประเทศมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยการสอนมีการนำความเป็นท้องถิ่นมาประกอบในการสอน ตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขตร้อน ไปจนถึงภูมิประเทศและวัฒนธรรมของไทยมาเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยนำกรอบและแนวคิดทางตะวันตก มาใช้อธิบายความซับซ้อนของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ (Global Think but Local Touch)

เด็กๆซายเอนเทีย แข่งขันได้

ในแต่ละปี ซายเอนเทียเชิญชวนให้เด็กๆเข้าแข่งขันทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ เช่น การสอบแข่งขัน สสวท, การสอบแข่งขัน ISMO, การสอบ IJSO เป็นต้น ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทรูนักวิทย์น้อย เราพร้อมที่เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆส่งประกวดทุกปี นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลงานจากปี 2550 เด็กๆของเรารุ่นแรก ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน จาก 9 คน เข้ารอบการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของทาง สสวท และทุกรุ่นต่อๆมา เด็กของเราสามารถคว้ารางวัลต่างๆจากการสอบแข่งขันเรื่อยมา เช่น รางวัลที่ 5 ระดับประเทศ ที่หนึ่งกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน Pretest ประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ของชมรมบัณฑิตแนะแนว

เราเชื่อว่าหลักสูตรที่ออกแบบและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา จะนำพาให้เด็กๆของเรา เป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข จากผลการเรียนที่เยี่ยมยอด ความเข้าใจในธรรมชาติ ที่จะสร้างความสุขและความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กทุกๆคน

ความพิเศษของ ซายเอนเทีย

สนุกกับการเรียนรู้

เราใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experience) และให้เด็กนำหลักการหรือประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ละบทเรียน ไปอธิบายประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือผ่านเข้ามา ในการเรียนรู้ของเด็ก เราได้นำสื่อรูปภาพการ์ตูน มาสร้างสื่อที่มีคุณภาพให้เด็กได้สนุกสนาน และจดจำข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในโอกาสต่อไป นอกเหนือจากทักษะที่จะติดตัวไปเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความสนุกสนานและความรู้ที่ได้จะสร้างเจตคติในการค้นหาความจริง สืบเสาะหาคำตอบในชิวิต ต่อยอดความสนใจและความเชี่ยวชาญในอนาคต อันเป็นการสร้างสังคมหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ

นอกเหนือการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เราได้นำสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้เป็นกลวิธีในการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้สนุกสนานและสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้น โดยการจัดทัศนศึกษา (Field Trip) ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่ และ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์โดยตรงนอกห้องเรียน การศึกษาแม่น้ำลำธาร การศึกษาชายหาด การศึกษาต้นไม้ ดอกไม้ป่า กล้วยไม้ ป่าฝนเขตร้อน การศึกษาเกี่ยวกับ นก แมลง ปลา นับเป็นหนึ่งในหลายบทปฏิบัติการที่เด็กจะได้เรียนรู้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน น่าสนใจ และจดจำได้นานและแม่นยำ

พร้อมสู่การแข่งขัน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ ทางศูนย์ได้กำหนดการประเมินผลเป็น 2 แนวทางโดย แนวทางแรก ทางศูนย์ได้มีการจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งผลการทดสอบในแต่ละครั้งเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กและแก้ไข ความเข้าใจและทักษะวิธีการคิดที่ยังต้องการเวลาในการทำความเข้าใจ และเน้นย้ำทักษะและความรู้ดังกล่าว ให้ผ่านมาตรฐานของกลุ่มความสามารถที่ทางศูนย์กำหนด

แนวทางประการที่สอง ทางศูนย์ได้กำหนด ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ผ่านการสอบแข่งขัน โดยทางศูนย์จัดทำบททดสอบที่ระดับความยากที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กใด้ฝึกฝนและทำความเข้าใจ โดยมีการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในแต่ละชุด และนำข้อสอบแข่งขันมาปรับให้เด็กๆได้ทดสอบความเข้าใจขั้นสูงของตน ผลคะแนนของการสอบแข่งขันเป็นเพียงข้อยืนยันความรอบรู้ และมีทักษะที่เพียงพอในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป