Back

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ScientiaKid.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของ ScientiaKid.com ที่เป็น ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

ข้อ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อสมัครการใช้งานเว็บไซต์จะต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

– ชื่อผู้ใช้ (ต้องการ) ใช้สำหรับเข้าใช้งาน
– อีเมล (ต้องการ) ใช้สำหรับเข้าใช้งาน และ แจ้งข้อมูลการสมัครคอร์ส
– รหัสผ่าน (ต้องการ) ใช้สำหรับเป็นรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งทางเว็บไซต์ทำการเข้ารหัสไว้ไม่สามารถดูรหัสผ่านได้ ซึ่งถ้าทางเจ้าหน้าที่สมัครสมาชิกให้ ทางผู้ใช้งานควรเปลี่ยนหรือตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เอง

เพิ่มเติมซึ่งจะมีหรือไม่มีก้อได้

– ชื่อ ใช้สำหรับติดต่อ
– นามสกุล ใช้สำหรับติดต่อ
– ที่อยู่ สำหรับจัดส่งเอกสารสื่อการสอน
– เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อแบบเร่งด่วน
– รูปถ่าย (Photo/Avatar)

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวชนิดที่ต้องการเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ ScientiaKid.com นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เป็นผู้เพิ่มเติมหรือผู้ใช้เป็นเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ScientiaKid.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการลงทะเบียนใช้ ScientiaKid.com
จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาติให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ScientiaKid.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

ScientiaKid.com จะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ScientiaKid.com จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ScientiaKid.com
อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น
การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ScientiaKid.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ScientiaKid.com
จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ
และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน ScientiaKid.com เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์
ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ
จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

คุณสามารถติดต่อ ScientiaKid.com เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30
วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทาง ScientiaKid.com จะดำเนินการแจ้งให้คุณทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ซายเอนเทีย
สาขาทรีออนธรี
295 ถนนพระราม 3 ชั้น 2
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
02-689-2113, 085-800-4848, 084-024-4848
Facebook.com/ScientiaKid